TET?ICE
Naposledy aktualizováno: 14.10.2017

I v letošním roce budeme dopl?ovat fond naší knihovny o literaturu vým?nného fondu z regionální knihovny. V m?síci b?eznu zpest?enou o 171 knih.  

?tená?skou sezonu 2012/2013 jsme  zahájili v ?íjnu dovozem nového souboru 100 knih z vým?nného fondu regionální knihovny, který tak významn? zpest?í náš knihovní fond  pravideln? dopl?ovaný z rozpo?tu knihovny.


Z regionální knihovny jsme p?ivezly v ?ervnu 104 knih z vým?nného fondu. Zpest?ení letního  ?tení  a v?tší výb?r knižních novinek  naši ?tená?i vždy ocení.  

Seznam  VF  najdete na úvodní stránce v odkazu na on-line katalog

P?ij?te a ur?it? si vyberte


 Registra?ní poplatek pro rok 2014 zůstává 30.- K?


Našim ?tená?ům jsme 20.dubna p?ivezly z regionální knihovny v Ku?imi 107 nových knih z vým?nného fondu. D?tské knihy, romatické a vále?né romány, dobrodružné a detektivní ?tení.

Seznam nových knih najdete v on-line katalogu knihovny na úvodní stránce.

 • Neváhejte a p?ij?te si vybrat.  Najd?te si  ?as  na dobrou a zajímavou knihu,  s kterou  prožijete chvíle pohody   a  poznání. 


?TEN??SKOU SEZ?NU  2010/2011  JSME  ZAH?JILI V ??JNU NOV?M SOUBOREM  130  KNIH  Z V?M?NN?HO FONDU NAŠ? REGION?LN? KNIHOVNY V KU?IMI + VLASTN?M N?KUPEM T?CH NEJLEPŠ?CH NOVINEK Z KNIŽN?HO TRHU.

P?i objednávkách a výb?ru nových knih respektujeme p?ání  a návrhy našich ?tená?ů


Další důležité informace:

Od ledna 2011 je pln? automatizován celý výpůj?ní protokol:  Registrace ?tená?ů, úhrada poplatků, informace o půj?ených a vrácených knihách,  žádosti o prodloužení výpůj?ního termínu i rezervace žádané knihy.

Kontakt : P?es on-line katalog"Vaše ?tená?ské konto"

T?šíme se na Vaší návšt?vu obecní knihovny a další nové spokojené ?tená?e v půj?ovní dny knihovny.

                            Půj?ovní doba:

 

                      úterý:    13 - 18 hod.    

                      ?tvrtek: 13 - 18 hod.

 


  On-line katalog knih 

.SEZNEMASEZNAM

SEZNAM V?M?NN?HO FONDU NAJDETE NA ?VODN? STR?NCE

Nápov?da k on-line katalogu

 • Najdete zde celý fond knihovny.
 • Můžete nyní vyhledávat podle autora (napr.: Jirásek), nebo názvu díla (napr.: Staré pov?sti ?eské), klí?ového slova (nap?.: Boleslav). Seznam klí?ových slov se zobrazí  ihned po kliknutí na tuto položku. Pokud si nejste  jistí autorem, kliknutím na položku "Autor"  se vám zobrazí p?ehled všech autorů ve fondu naší knihovny.
 • Je možné pravostranné krácení, tzn. nemusíte celé hledané slovo  (jméno, název) dopsat do konce.
 • Více informací o knize získáte klikem na název knihy - zobrazí se katalogiza?ní záznam. Z klí?ových slov zjistíte, jaké knihy můžete na dané téma v knihovn?  ješt? najít.
 • Pokud do ?ádku "Signatura svazku" napíšete EZ (elektronické zdroje) nebo AV (audiovizuální média), zobrazí se vám seznam všech našich      CD, CD-R a DVD.
 • Odkaz - "Seznamy a novinky" : Zobrazí se vše, nebo jen knihy, evidované  za posledních 150 dnů.
 • Odkaz - "Vaše ?tená?ské konto" : Jste ve spojení s po?íta?em v knihovn?, pokud uvedete vaše ?íslo ?tená?ského průkazu a data narození v uvedeném po?adí.  Získáte tak kompletní údaje o datech  půj?ení knih, PE, AV i EZ, data jejich vrácení i zobrazení katalogiza?ního záznamu každé výpůj?ky. Klikem na horní lištu "Prodluž ozna?ené výpůj?ky" si můžete z vašeho po?íta?e požádat o prodloužení výpůj?ek na další m?síc.  V ?ásti datum od-do se Vám zobrazí nový termín vrácení.   Odkazem v horním modrém ?ádku  "Obecní knihovna Tet?ice" se vrátíte na webovou stránku knihovny.  
 • Odkazy - "Klí?ová slova" a "Autor" :  Jsou pomůcky, které vám zrychlí a zjednoduší orientaci v celém knihovním fondu .
 • PE  (periodika) : Volbou " VYHLED?VAT" -  pouze tituly periodik  a  udáním ?.  1  v odkazu "Signatura svazku"  se vám zobrazí všechny tituly evidovaných ?asopisů. Klikem na konkrétní název získáte informaci o evidenci jednotlivých ?ísel.

   POKUD BUDE T?EBA, R?DI VŠE VYSV?TL?ME  

   A  N?ZORN? P?EDVEDEME P??MO V KNIHOVN?


 • Služby:
 • Absen?ní i prezen?ní půj?ování knih, ?asopisů a jiných informa?ních pramenů
 • Půj?ování CD, MC, CD-R a DVD  (AV, EZ)
 • Bibliograficko-informa?ní služby-ústní zodpovídání dotazů
 • Rezervování knih a ?asopisů
 • P?ístup k síti Internet v?etn? vyhledávání informací. V knihovn? je 5 po?íta?ů z toho 4 pro ve?ejnost.
 • On-line katalog knih
 • Kopírovací služba
 • Meziknihovní výpůj?ní služba
 • Prostory a podmínky pro studium
 • Prostory pro setkávání a po?ádání různých akcí
 • Pravidelný tisk - PE (periodika) :
 • ABC
 • Bravo
 • D Test
 • Ka?er Donald
 • Kv?ty
 • Praktická žena
 • Receptá?
 • Vlasta
 • ROSA
 • Tet?ický zpravodaj
 • Zdraví
 • -------------------------------------------------- --
 • DVD : Záznamy všech TV magazínů Kahan

Na jak dlouho si můžete půj?it:

KNIHY .................... 30 dnů

?ASOPISY ........ ...... 14 dnů

CD, CD-R, DVD ........... 14 dnů

Nemáte-li vše p?e?teno, je t?eba požádat o prodloužení  výpůj?ní lhůty na další m?síc!

P??MO Z DOM?C?HO PO??TA?E P?ES ON-LINE KATALOG  : VAŠE ?TEN??SK? KONTO -  KLIK NA "PRODLUŽ OZNA?EN?  V?PŮJ?KY"


Poplatky:

Ro?ní registra?ní poplatek30 K?
Jednorázový ?tená?ský průkaz 5 K?

P?ekro?ení půj?ovní lhůty o 4 týdny

10 K?
1.  písemná upomínka30 K?
2. upomínka -  dopis100 K?
3.  poslední upomínka -  dopis 150 K?
Manipula?ní poplatek za MVS30.-K? + poštovné
Použití vypalova?ky 1 médium 5 K?
Použití scanneru 30 minut10 K?
Kopírování 1 strana A4 1 K?
Tisk z po?íta?e A4 ?ernobílý 3 K?
Tisk z po?íta?e A4 barevný 8 K?
Používání PC 1 hodina 5 K?
Náhrada za ztrátu ?tená?ského průkazu10 K?