TET?ICE
Naposledy aktualizováno: 14.10.2017

 

 

 


Noc s Andersenem  

28.-29. b?ezna se koná na podporu d?tského ?tená?ství u p?íležitosti Mezinárodního dne d?tské knihy ... (celý ?lánek)

      


B?ezen - m?síc ?tená?e

N?kolik ?ádků o naší obecní knihovn?

     

  

 

 


 

 

B?ezen - "M?síc ?tená?e" v naší obecní knihovn?

V b?eznu navštívily, již tradi?n?, d?ti tet?ické základní školy obecní knihovnu. Víme dob?e, že malé i ty v?tší d?ti dovedou velmi p?kn? napsat o tom, co prožívají ve škole i mimo. Proto jsme v b?eznu vyhlásili sout?ž "Malý zpravodaj". Pod?lte se s našimi žáky ZŠ o jejich dojmy a zážitky. N?kte?í svou zprávu do "Tet?ického zpravodaje" napsali krasopisn? sami, ti v?tší a zkušen?jší zasedli k po?íta?i. Sout?ž "Malý zpravodaj" vyhrála Terezka Jašková, která sama napsala dv? podrobné zprávy o návšt?v? divadla a knihovny. O šleha?kou zdobený medovnk se rozd?lila s ostatními malými zpravodaji. Po spo?ádání sladké odm?ny p?edvedly d?ti paní knihovnici jak umí tancovat.

 

Písemné práce našich  d?tí můžete vid?t na výstavce

v d?tském odd?lení knihovny.

 

 


D?ti tet?ické základní školy navštívily v b?eznu - M?síci ?tená?e - obecní knihovnu. Tentokráte si  vytvo?ily svůj obal na knihu. Každý podle své p?edstavy výtvarn? zpracoval bílou papírovou obálku, zhotovenou na konkrétní knihu, kterou jim nakonec knihovnice zabalily do PA fólie. Radost d?tí z vlastní obálky na knize byla odpovídající jejich snaze.

   

 

 

 

 


 
 

               

ZŠ Tet?ice na návšt?v? v knihovn? 

22. listopadu 2010 navštívili žáci ZŠ obecní knihovnu. Mnozí z nich chodí do knihovny se svými rodi?i, n?kte?í mají své vlastní ?tená?ské průkazy a ti co ješt? v knihovn? nebyli, m?li možnost  seznámit se na míst? s knihami a ?asopisy v d?tském odd?lení. Názorn? jsme si vysv?tlili, pro? každá kniha má ?árový kód, jak se vypůj?ené knihy elektronicky evidují a pro? na nových průkazkách má každý ?tená? svůj kód. Na on-line katalogu jsme si ukázali výhody hledání podle autorů i názvu a využití informací na ?tená?ském kontu. D?tem se v knihovn? líbilo a pokud namalují co je  v knihovn? nejvíce zaujalo a p?inesou výkres do knihovny, budou p?ed váno?ními prázdninami vyhodnocena nejhez?í výtvarná dílka, ta  odm?n?na p?knou knížkou pro d?ti a uložena na našich www stránkách. Všechny výkresy budou k nahlédnutí na výstavce v d?tském odd?lení. Tímto vás srde?n? zveme na prohlídku vždy v úterý a ?tvrtek od 13 do 18 hod.

 Fotky našich malých ?tená?ů knihovny zdeOn-line katalog knihovny

Jak pracovat s katalogem, co všechno lze v katalogu objevit, jak vyhledat co vás zajímá? Každému rádi vysv?tlíme. P?ímo v knihovn? názorn? p?edvedeme!